Parametry wody w zbiornikach wodnych

Prawidłowe parametry wody są niezmiernie ważne dla ekosystemu. Aby ogród był zdrowy należy zadbać o kilka ważnych parametrów wody, które muszą zostać spełnione. W dzisiejszym artykule opisujemy najważniejsze parametry wody.

Odczyn pH

Jest to parametr mówiący najwięcej o jakości wody. Od jego wartości zależą właściwości chemiczne i fizyczne wody. Na jego podstawie możemy ocenić czy w wodzie możliwe są warunki do życia roślin i zwierząt.Daje też istotną informację o zawartości amoniaku i azotynów. Prawidłowy zakres pH w zbiorniku wodnym powinien oscylować między 7,5 a 8,5. Jest to ważne do zachowania mechanizmów
samooczyszczania oraz dla przyjaznych warunków bytowania organizmów zamieszkujących zbiornik wodny. Odczyn należy kontrolować wykonując kilka razy w roku testy (jednorazowe, szybki i proste w obsłudze). Dla uzyskania prawidłowego odczytu należy pobrać wodę rano i wieczorem a otrzymany wynik uśrednić. Dla ekosystemu wodnego najbardziej niebezpieczne są zbyt wysoki lub zbyt niskie odczyny pH. Wysokie świadczą o zawartości toksycznego amonu, z kolei niskie świadczą o wzroście równie toksycznych azotynów. Dla ryb i innych mikroorganizmów niebezpieczne są również wahania pH, które wprowadzają je w stres i doprowadzają do wymierania bakterii rozkładających substancje
szkodliwe. W przypadku niekorzystnego odczynu pH zalecane jest stosowanie środków normujących odczyn w kontrolowany sposób (niekorzystne są wszelkie gwałtowne zmiany), oraz profilaktyczne
stosowanie preparatów stabilizujących i zabezpieczających przed wahaniami pH.

Przewodność

Jest związana z zawartością soli w wodzie, gdyż np. woda morska posiada bardzo wysoką przewodność podczas gdy woda słodka bardzo niską przewodność elektryczną. W stawie prawidłowy przedział przewodności powinien wynosić od 300 do 1200 uS/cm. W przypadku wód o zawartości niższej niż 300 uS/cm na każdą ingerencje reagować będą gwałtownymi zmianami pH , natomiast wody współczynniku wyższym niż 1200 uS/cm nie należą już do wód słodkich.

Twardość ogólna

O twardości wody decydują rozpuszczone w niej jony soli wapnia, magnezu i innych metali. Co ważne żaden organizm wodny nie przeżyje w wodzie zupełnie czystej, pozbawionej jonów, więc twardość słodkiej wody w naturalnym zbiorniku wodnym powinna mieścić się w granicy od 5 do 20 ᵒdH. Zbyt niski poziom twardości lub zbyt wysoki, w znacznym stopniu przyczynia się do zachwiania równowagi w życiu wodnej flory i fauny.

Twardość węglanowa

Jest miarą do określenia stężenia w wodzie wodorowęglanu wapnia i magnezu. W słodkowodnym zbiorniku powinna mieć wartość od 5 do 12 ᵒdH. Jeśli jest wystarczająco wysoka z powodzeniem
utrzymuje pH wody na odpowiednim poziomie a także zapobiega jego wahaniom. Wody o zadowalającym poziomie twardości węglanowej noszą nazwę wód dobrze zbuforowanych.

Azotyny

Są to rozpuszczalne w wodzie nieorganiczne związki azotu, dostające się do wody z zanieczyszczonych dopływów lub z wodami opadowymi po intensywnych opadach deszczu (głównie podczas burz), bądź w wyniku niepełnego mikrobiologicznego rozkładu substancji odżywczych. Obecność już niewielkiej zawartości azotynów w zbiornikach wodnych (0,2 mg/l) jest bardzo niebezpieczne dla organizmów w nim żyjących a zwłaszcza dla ryb, u których azotyny przedostają się do krwiobiegu uniemożliwiając pobieranie tlenu w wyniku czego ryby się duszą. Najlepszym wskaźnikiem azotynów jest odczyn pH. Im niższy tym więcej azotynów znajduję się w stawie.

Azotany

Podobnie jak azotyny są związkami azotu, natomiast nie wykazują bezpośredniego toksycznego działania, ale stanowią jedną z substancji odżywczych dla glonów. Azotany dostają się do wody
podobnie jak azotyny poprzez wody powierzchniowe lub na skutek niekompletnego rozkładu mikrobiologicznego. W przypadku wysokiego stężenia azotanów jak i powyższych azotynów zalecane
jest całkowite wymienienie wody w zbiorniku wodnym, uzdatnienie jej i zaaplikowanie startera bakteryjnego.

Jony amonowe

Są to także rozpuszczalne związki azotu, będące bezpośrednimi produktami przemiany materii ryb. Dostają się do wody również wraz z nawozami lub w wyniku spływu wód powierzchniowych. Jony te w wodzie o odczynie zasadowym w łatwy sposób przekształcają się w amoniak toksyczny dla organizmów żywych, mogący powodować nawet śmierć ryb. Jony amonowe same w sobie nie stanowią zagrożenia jednak przez łatwość z jaką zmieniają się w toksyczne związki ich poziom powinien być utrzymywany na jak najniższym poziomie (najlepiej zerowym).

Fosforany

W przyrodzie są to pierwiastki nietoksyczne, niezbędne do właściwego funkcjonowania organizmów żywych. Fosforany stanowią magazyn energii życiowej a także są składnikiem DNA. Jednak w zbiornikach wodnych już ich niski poziom wynoszący 0,035 mg/l powoduje wzmożony rozwój glonów. Źródłem fosforanów jest pokarm dla ryb czy woda służąca do napełniania zbiorników wodnych (woda wodociągowa bardzo często posiada wysokie stężenie fosforanów dlatego tak ważna jest wcześniejsza analiza wody). Fosforany dostają się do zbiorników wodnych z wodami powierzchniowymi bądź uwalniają się ze skał użytych do poprawy wyglądu brzegu zbiornika wodnego. Pozbycie się fosforanów polega na użyciu odpowiednich specjalistycznych preparatów, gdyż usunięcie ich sposobami naturalnymi jest praktycznie niemożliwe.

parametry wody

Zapisz

Zapisz

Zapisz