Nowe prawo budowlane – pozwolenie na budowę oczka i stawu

Zgłoszenie budowy oczka wodnego, stawu kąpielowego. Czy budowa oczka wymaga zgłoszenia? Do jakiej wielkości można wybudować oczko wodne i staw bez zgłoszenia?

Nowe zasady – ustawy i pozwolenia na budowę oczka i stawu kąpielowego

Wg ustawy – w mocnym skróceniu – dotyczących ‘budowy i robot budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę’ – nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia:

  • stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000

art 29 ust.2 pkt 32

  • stawy i zbiornik  wodne o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych

Art 29 ust 2 pkt 13

  • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2 powierzchni lustra wody

Trzeba jednak zaznaczyć, że dany zbiornik nie może kwalifikować się jako ‘budowla’ – należy przez to rozumieć, że każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury tj: mosty, przepusty, sieci techniczne, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe.

Nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia…

Zbiorniki o małej pojemności nie wymagają zgody, ale trzeba je zgłosić  🙂 Jak czytamy poniżej – budowa przydomowych zbiorników dekoracyjnych czy basenów – temat  jest powiązany z kilkoma aktami prawnymi.

Po pierwsze to ustawa prawna budowlana z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414). Po wprowadzonych zmianach w/w ustawy na początku 2017 roku, budowa przydomowych oczek wodnych i basenów o powierzchni do 50 mkw. nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Aby zgodzić się z poprzednim stanem prawnym – tak niewielkie zbiorniki wodne mogły zostać wybudowane na podstawie zgłoszenia do organu administracji budowlanej.

Kolejne zmiany w ustawie prawo budowlane obowiązujące od dnia 19 września 2020 r. nie wprowadzają modyfikacji dotyczącej basenów i oczek wodnych. Takie zbiorniki wodne położone na prywatnej działce z domem będzie można nadal budować bez zgłoszenia i pozwolenia, o ile ich powierzchnia nie przekroczy 50 mkw.

Jednak w praktyce jest zawsze małe, ale…

Ważne są także wyroki krajowych sądów

Niestety okazuje się, że sama znajomość ustawy 'prawo budowlane’ nie wystarczy do odpowiedzi na pytania o możliwość  bezkolizyjnej budowy oczek wodnych.

Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydając wyrok z 31 maja 2017 r. (sygnatura akt: II SA/Rz 42/17) stwierdził, że limit powierzchni przewidziany w prawie budowlanym (50 mkw.) dotyczy łącznie wszystkich oczek wodnych i basenów znajdujących się w pobliżu domu.

Inny przykład –  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 29 kwietnia 2014 r. (sygnatura akt: II SA/Bk 932/13) który wskazuje, że urząd nie może stosować definicji oczka wodnego z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  Natomiast ten sam Białostocki sąd stwierdził, że oczko wodne powinno być wykonane z materiałów bezpiecznych dla środowiska oraz przeznaczone do celów rekreacyjnych – a nie np. hodowlanych.

Staw kąpielowy 50 m2 lustra wody
Staw kąpielowy 50 m2 lustra wody

Przepuszczalność dna może wpłynąć na formalności

Kwestia materiałów, z których został wykonany zbiornik wodny okazuje się istotna nie tylko w kontekście ekologicznym. Brak nieprzepuszczalnego podłoża w oczku wodnym lub basenie może bowiem skutkować zakwalifikowaniem tego zbiornika wodnego jako stawu, który jest przykładem urządzenia wodnego.

Do urządzeń wodnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566). Oznacza to między innymi konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego lub wykonania odpowiedniego zgłoszenia przed budową. Często wymagane będzie tylko zgłoszenie w lokalnym nadzorze wodnym. Taka formalność wystarczy jeśli zakres oddziaływania stawu nie wykracza poza działkę inwestora, a sam zbiornik wodny ma wymiary nieprzekraczające 1000 mkw. (powierzchnia) oraz 3 metry (głębokość) i dodatkowo jest napełniany wyłącznie wodami opadowymi, roztopowymi lub gruntowymi.

Warto dodać, że od 19 września 2020 r. pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowlanego nie będzie wymagać budowa na działkach rolnych zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 mkw. i głębokości do 3 metrów. Ten nowy przepis prawa budowlanego dotyczy jednak tylko zbiorników wykonanych przy pomocy wyrobów budowlanych.

Jak wyglądają wnioski – podajemy przykłady z naszego Lubelskiego Starostwa Powiatowego. Analogiczne znajdziecie w swoich Miastach i gminach.

https://bip.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-architektury-i-budownictwa/zgloszenie-budowy-i-robot-budowlanych-niewymagajacych-pozwolenia-na-budowe-z-wylaczeniem-budowy-i-przebudowy-budynkow-mieszkalnych-jednorodzinnych-sieci-i-stacji-transformatorowych,11,22924,2.html

https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/urzad-miasta-lublin/opisy-uslug-do-importu/wydzial-architektury-i-budown/zgloszenie-budowy-i-robot-budo/134493_ab_012_01.pdf

Jeśli masz pytania odnośnie budowy oczka wodnego czy stawu kąpielowego zachęcamy do kontaktu: 505 331 105